Zakoličenje objektov

Zakoličba objektov visoke in nizke gradnje

V ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov) je zakoličenje objekta opredeljeno kot prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Zakoličenje objekta je obvezno za vse objekte, ki se gradijo na podlagi gradbenega dovoljenja.

Potrebni dokumenti oziroma podatki za izvedbo postopka:

–          kopija katastrskega načrta oziroma parcelna številka in katastrska občina za katero se vodi postopek,

–          gradbeno dovoljenje in zakoličbeno situacijo iz projektne dokumentacije.