Ureditev meje

Upravni postopek evidentiranja urejene meje

Če ne veste natančno kje poteka meja med vašo in sosednjo parcelo, lahko mejo svoje parcele do sosednjih uredite s tem postopkom. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele.
Meja parcele je več daljic, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. Meja razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel. Meja urejena v postopku urejanja meje se po ZEN (Ur.l. RS, 47/2006) na podlagi elaborata ureditve meje v zemljiškem katastru evidentira kot urejena meja.

Potrebni dokumenti oziroma podatki za izvedbo postopka:

–          kopija katastrskega načrta oziroma parcelna številka in katastrska občina za katero se vodi postopek,

–          v primeru, da lastništvo v zemljiški knjigi ni urejeno, potrebujemo še kopijo pogodbe o prenosu lastništva ali sklep oziroma zapisnik o zapuščini.