Označitev meje v naravi

Postavljanje mejnikov

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. To označitev izvede geodetsko podjetje in o času izvedbe obvesti lastnike sosednjih parcel. Označitev meje v naravi se opravi, če je postala meja v naravi nerazpoznavna ali če lastnik meni, da mejnik ni postavljen v skladu s katastrskimi podatki glede urejene meje.

Potrebni dokumenti oziroma podatki za izvedbo postopka:

–          kopija katastrskega načrta oziroma parcelna številka in katastrska občina za katero se vodi postopek,

–          v primeru, da lastništvo v zemljiški knjigi ni urejeno, potrebujemo še kopijo pogodbe o prenosu lastništva ali sklep oziroma zapisnik o zapuščini.