Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb

Evidentiranje stavbe

Če želite evidentirati vašo stavbo v uradnih evidencah, lahko to uredimo v upravnem postopku evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpisom stavbe v kataster stavb. Zemljišče pod stavbo se določi v postopku določitve zemljišča pod stavbo, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve. Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira v postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo je elaborat za vpis zemljišča pod stavbo ali elaborat za evidentiranje stavbe. Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb.