Service Tag: geodetski načrt

Geodetski načrti za projektno dokumentacijo

Vsebino, način izdelave in uporabo geodetskega načrta, podrobnejšo vsebino geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, geodetskega načrta novega stanja zemljišča in geodetskega načrta za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta določa Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur.l. RS – 40/2004). Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat geodetskega načrta. Geodetski načrt vsebuje podatke o: reliefu, vodah, vegetaciji, stavbah in drugih grajenih objektih, prometni infrastrukturi, energetski infrastrukturi, komunalni infrastrukturi, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah ter drugih fizičnih strukturah in pojavih. Vsebina geodetskega načrta je odvisna od namena izdelave (npr. za prostorske akte, za projektno in tehnično dokumentacijo, za ugotavljanje skladnosti izvršene gradnje z gradbenim dovoljenjem…). O vsebini se dogovorita naročnik in izdelovalec (geodetsko podjetje). Za pridobitev uporabnega dovoljenja za določene poslovne objekte ali naprave izdelamo geodetski načrt za projekt izvedenih del (PID) s prikazom novega stanja po izvedeni gradnji.

Potrebni dokumenti oziroma podatki za izvedbo postopka:

–          kopija katastrskega načrta oziroma parcelna številka in katastrska občina za katero se vodi postopek,

–          v kolikor izvajamo geodetski načrt (GN) ob parcelaciji oziroma vrisu objekta, je potrebno počakati na pravnomočnost odločbe geodetske uprave, šele potem Vam izdamo geodetski načrt z novim parcelnim stanjem.