Service Category: Kataster

Upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje

Če želite mejo, ki jo imate s sosedom, sporazumno poenostaviti, da bi lažje uporabljala ali obdelovala vsak svojo parcelo (lažje oranje, bolj funkcionalna dovozna pot…), vam izvedemo izravnavo meje. Površina manjše parcele se po izravnavi meje sme spremeniti za največ 5 %, vendar ne več kakor za 500 kvadratnih metrov.

Postavljanje mejnikov

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. To označitev izvede geodetsko podjetje in o času izvedbe obvesti lastnike sosednjih parcel. Označitev meje v naravi se opravi, če je postala meja v naravi nerazpoznavna ali če lastnik meni, da mejnik ni postavljen v skladu s katastrskimi podatki glede urejene meje.

Potrebni dokumenti oziroma podatki za izvedbo postopka:

–          kopija katastrskega načrta oziroma parcelna številka in katastrska občina za katero se vodi postopek,

–          v primeru, da lastništvo v zemljiški knjigi ni urejeno, potrebujemo še kopijo pogodbe o prenosu lastništva ali sklep oziroma zapisnik o zapuščini.

Evidentiranje stavbe

Če želite evidentirati vašo stavbo v uradnih evidencah, lahko to uredimo v upravnem postopku evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpisom stavbe v kataster stavb. Zemljišče pod stavbo se določi v postopku določitve zemljišča pod stavbo, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve. Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira v postopku evidentiranja zemljišča pod stavbo. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo je elaborat za vpis zemljišča pod stavbo ali elaborat za evidentiranje stavbe. Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb.

Upravni postopek evidentiranja parcelacije

Parcelacija je združitev parcel ali delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice in drugih stvarnih pravic. Delitev parcel pomeni oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Postopek parcelacije se izvede predvsem v primerih, ko želite prodati ali podariti le del ene ali dele več posameznih parcel. Parcelacija se običajno izvede po želji strank. Na območjih, ki so urejena s prostorskimi izvedbenimi akti pa je parcelacija možna samo na način, ki ga le ti določajo.

Upravni postopek evidentiranja urejene meje

Če ne veste natančno kje poteka meja med vašo in sosednjo parcelo, lahko mejo svoje parcele do sosednjih uredite s tem postopkom. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele.
Meja parcele je več daljic, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. Meja razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel. Meja urejena v postopku urejanja meje se po ZEN (Ur.l. RS, 47/2006) na podlagi elaborata ureditve meje v zemljiškem katastru evidentira kot urejena meja.

Potrebni dokumenti oziroma podatki za izvedbo postopka:

–          kopija katastrskega načrta oziroma parcelna številka in katastrska občina za katero se vodi postopek,

–          v primeru, da lastništvo v zemljiški knjigi ni urejeno, potrebujemo še kopijo pogodbe o prenosu lastništva ali sklep oziroma zapisnik o zapuščini.